Project Description

Cutting Edge Workshop

שאיבת מעכל מט"ש חיפה

במעכלים אנארוביים רבים מצטברת בוצה וחול בקרקעית המעכל ויש לנקות אחת לכמה שנים.
חברת סיל פרוייקטים בע"מ מבצעת את הפרוייקטים הללו באמצעות ציוד יעודי הקיים ברשותה.