Project Description

Cutting Edge Workshop

מכון טיהור שפכים – נבי מוסא

מכון טיהור שפכים בנבי מוסא הינו מתקן סמי אינטנסיבי המטפל בשפכי מזרח ירושלים, ומתופעל ע"י מקורות ייזום ופיתוח.
חברת סיל פרוייקטים בע"מ מתחזקת את מערכות האיוורור במתקן.