Project Description

Advanced Sewage Solutions

התקנת מערבלי INVENT בבריכת אוורור

מזמין העבודה: נייר חדרה פיתוח תשתיות בע"מ
ספק ציוד: מודוטק
ביצוע: סיל פרוייקטים בע"מ

חברת סיל פרוייקטים בע"מ ביצעה את הרכבת המערבלים מחוץ למאגר, הנחת המערבלים בקרקעית כולל עבודת פילוס, התקנת קווי אויר, מים וחשמל צפים אל המערבלים, והפעלתם בשטח.